צהיי אברהם

נפטר במפרעגת ,גדריף, סודן בשנת 1982

שם מוסר העדות : ()